سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
ماهنامه فرهنگ کوثر 
مدیر 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجله بصائر 
مدیر 
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده باقرالعلوم(ع) 
ارزیاب 
 
 
علمی، پژوهشی و اجرائی 
همکاری 
ستاد نشر رسانه ای 
ارزیاب 
 
 
علمی، پژوهشی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
ارزیاب 
 
 
علمی، پژوهشی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو هیات علمی 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
هیات علمی قرآن پژوهی